Pliki cookies
Informujemy, że w celu optymalizacji treści dostępnych w naszej stronie, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookie.

close

Regulamin

 

1. Informacje ogólne

2. Definicje

3. Warunki korzystania z Tekstyle.pl

4. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania  umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

5. Warunki sprzedaży

6. Płatności

7. Odstąpienie od umowy

8. Prawa i obowiązki stron

9. Dane osobowe i polityka prywatności

10. Reklamacje

11. Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Właścicielem i Operatorem Sklepu internetowego Tekstyle.pl działającego pod adresem http://tekstyle.pl jest MILADO Aurelia Urbańska, z siedzibą w Skierdy przy ul. Puszczyka 40, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP: 839 154 02 35, biuro@tekstyle.pl, +48 728 703 208.

1.2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego Tekstyle.pl pod domeną http://tekstyle.pl a także zasady sprzedaży towarów przez MILADO Aurelia Urbańska za pośrednictwem Sklepu Tekstyle.pl.


2. DEFINICJE

2.1. Operator Sklepu – właściciel Sklepu Tekstyle.pl, o którym mowa w pkt 1.1.

2.2. Sklep Tekstyle.pl - prowadzony przez Operatora Sklep internetowy, dostępny pod domeną http://tekstyle.pl/.

2.3. Regulamin - niniejszy dokument.

2.4. Użytkownik, Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2.5. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

2.6. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.7. Konto Klienta - zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika przez Operatora Sklepu, w którym gromadzone są dane osobowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Tekstyle.pl. Konta Klienta umożliwia m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

2.8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

2.9. Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne w systemie Sklepu Tekstyle.pl umożliwiające Klientom składanie ofert na wybrane towary, które zamierzają zakupić.

2.10. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z TEKSTYLE.PL

3.1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

3.1.1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

3.1.2. Włączoną obsługę Java Script,

3.1.3. Włączoną obsługę plików Cookies,

3.1.4. Aktywny adres e-mail.

3.2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

 

4. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

4.2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

4.3. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: Aktywny adres e-mail, Hasło do Konta Klienta, Imię i nazwisko, Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), Numer telefonu.

4.4. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: Aktywny adres e-mail, Hasło do Konta Klienta, Firma, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), Imię i nazwisko osoby do kontaktu, Numer telefonu.

4.5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Sklepu na czas nieokreślony, której przedmiotem jest dostęp do usług Sklepu Tekstyle.pl.

4.6. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w pkt 4.11.

4.7. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

4.7.1. zapoznałem się i akceptuję w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,

4.7.2. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

4.7.3. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,

4.7.4. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

4.7.5. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

4.7.6. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu,

4.8. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4.9. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

4.10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

4.11. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
4.11.1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

4.11.2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

4.11.3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

4.11.4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze zawieszenia Konta Klienta/odmowy rejestracji,

4.11.5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

4.11.6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

4.11.7. Podane przez Użytkownika dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

4.12. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także w przypadkach mniejszej wagi Operator Sklepu może zawiesić Konto Klienta na czas określony lub nieokreślony. Zawieszenie Konta Klienta polega na zablokowaniu możliwości korzystania z usług Sklepu w tym dokonywania zakupów. O przyczynie zawieszenia Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub telefonicznie. Decyzja o zawieszeniu Konta Klienta zostanie cofnięta w razie ustania przyczyny zawieszenia.

4.13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klient.

4.14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.

4.15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

4.16. Rozwiązanie umowy w przypadkach wskazanych w §§ 4.8 i 4.11 następuje z upływem 14 dni okresu wypowiedzenia.

 

5. WARUNKI SPRZEDAŻY

5.1. Operator prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Tekstyle.pl.

5.2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Tekstyle.pl są: Sprzedający oraz Klient.

5.3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta). Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży musi zarejestrować się w Sklepie, po dokonaniu rejestracji tworzone jest Konto Klienta.

5.4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

5.6. Sklep prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną, jak i hurtową.

5.7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem pkt. 5.10-5.12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia pkt. 5.8-5.12.

5.8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Tekstyle.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 9.00-19.00

5.9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

5.9.1. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

5.9.2. dodania ich do Koszyka,

5.9.3. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

5.9.4. zalogowania do Konta Klienta, chyba że Klient zalogował się wcześniej,

5.9.5. kliknięcia przycisku "Zamówienie".

5.10. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
5.10.1. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

5.10.2. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

5.10.3. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika.

5.11. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w pkt. 5.10.3. mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, zmiana ceny, itp.

5.12. Kontroferta, o której mowa w pkt. 5.10.3. jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

5.13. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu Tekstyle.pl podawane są w polskich złotych (PLN).

5.14. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki. W przypadku wartości zamówienia w wysokości powyżej kwoty 150 zł koszty przesyłki pokrywa Operator Sklepu.

5.15. Sklep Tekstyle.pl wystawia paragon. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT.

5.16. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w pkt. 5.10 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie złożonego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Klienta. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Klientowi zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

5.17. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż wprowadzone dane adresowe Klienta są błędne lub nieprawdziwe w stopniu uniemożliwiającym wykonanie umowy, a wątpliwości tych nie udało się niezwłocznie usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail.

5.18. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.

 

6. PŁATNOŚCI

6.1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

6.1.1. Przelewem na rachunek bankowy,

6.1.2. Przy odbiorze, czyli za pobraniem,

6.2. Dane do przelewu: „MILADO Aurelia Urbańska Skierdy, ul. Puszczyka 40, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, Deutsche Bank Polska S.A., ul. Piłsudskiego 15, 05-120 Legionowo; nr konta: 94 1910 1048 2644 4520 9535 0001”.

6.3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu Klient powinien podać numer zamówienia.

6.4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

6.5 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

 

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Zgodnie z  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

7.2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w pkt. 7.1. nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:

7.2.1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827),

7.2.2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
7.2.3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
7.2.4. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

7.3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Operatora sklepu. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.4. Zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Klienta w konto bankowe lub w inny uzgodniony sposób.

7.5. Operator sklepu nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty przesyłki zwrotnej, w przypadku odstąpienia od umowy, pokrywa Klient. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora sklepu, Operator sklepu nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wysyłki.


 

8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

8.1. Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Tekstyle.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

8.2. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta Klienta przypisanego do jednego adresu e-mail.

8.3. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.

8.4. Użytkownik nie może korzystać z Kont Klienta innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta Klienta innym osobom.

8.5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

8.6. Konta Klienta są niezbywalne.

8.7. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

 

9. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

9.1. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Tekstyle.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

9.2. Operator Sklepu Tekstyle.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umów, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Klientem, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

9.3. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

9.4. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

9.5. Operator Sklepu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

9.5.1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,

9.5.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

9.5.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

9.5.4. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

9.6. Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.7. Operator Sklepu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

9.8. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.

9.9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.

9.10. Wraz z usunięciem Konta Klienta Operator Sklepu usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 

10. REKLAMACJE

10.1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

10.1.1. Imię i nazwisko,

10.1.2. numer zamówienia

10.1.3. opis niezgodności towaru z umową,

10.1.4. datę zakupu,

10.1.5. dokument zakupu.

10.2. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

10.3. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: biuro@tekstyle.pl

10.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

11.2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

11.3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

11.4. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

11.5. Regulamin obowiązuje od dnia 14.02.2016r.

Newsletter

Filtrowanie produktów

Cena
Producenci
 • ALDO
 • Anais
 • Esotiq
 • ESPRIT
 • GAP
 • Gatta
 • Kinga
 • LivCo Corsetti
 • Marko
 • Mat
 • MEXX
 • NEW LOOK
 • RIVER ISLAND
 • Wol-Bar
Atrybut
ROZMIARY
 • 31
 • 32 (XXS)
 • 34 (XS)
 • 36 (S)
 • 38 (M)
 • 40 (L)
 • 42 (XL)
 • 44 (XXL)
 • 46
 • L
 • M
 • ONE SIZE
 • S
 • XL
 • XS
 • XXL
 • XXXL
Atrybut
ROZMIARY BIELIZNY
 • 1
 • 1-2
 • 1/2
 • 104/110
 • 116/122
 • 128/134
 • 140/146
 • 152/158
 • 2-s
 • 2XL/XL
 • 3-4
 • 3-m
 • 3/4
 • 4-l
 • 40
 • 42
 • 44
 • 46
 • 48
 • 5-xl
 • 50
 • 500ml
 • 52
 • 54
 • 56
 • 6-XXL
 • 65 B
 • 65 C
 • 65 D
 • 65 E
 • 65 F
 • 65 G
 • 65 H
 • 65 I
 • 65d/m
 • 65d/s
 • 65e/m
 • 65e/s
 • 65f/m
 • 65f/s
 • 70 A
 • 70 B
 • 70 C
 • 70 D
 • 70 E
 • 70 F
 • 70 G
 • 70 H
 • 70d/m
 • 70d/s
 • 70e/m
 • 70e/s
 • 70f/m
 • 70f/s
 • 70g/m
 • 70g/s
 • 75 A
 • 75 B
 • 75 C
 • 75 D
 • 75 E
 • 75 F
 • 75 G
 • 75 H
 • 75 I
 • 75d/l
 • 75d/m
 • 75D/XL
 • 75E/L
 • 75e/m
 • 75E/S
 • 75E/XL
 • 75F/40
 • 75F/42
 • 75f/l
 • 75f/m
 • 75G/L
 • 75G/M
 • 75G/XL
 • 80 A
 • 80 B
 • 80 C
 • 80 D
 • 80 E
 • 80 F
 • 80 G
 • 80 H
 • 80D/36
 • 80d/l
 • 80D/M
 • 80d/xl
 • 80e/l
 • 80E/M
 • 80e/xl
 • 80F/42
 • 80f/l
 • 80F/M
 • 80f/xl
 • 80G/L
 • 80G/M
 • 80G/S
 • 80g/xl
 • 85 A
 • 85 B
 • 85 C
 • 85 D
 • 85 E
 • 85 F
 • 85 G
 • 85 H
 • 85d/2xl
 • 85D/L
 • 85d/xl
 • 85e/2xl
 • 85E/40
 • 85E/L
 • 85E/M
 • 85e/xl
 • 85f/2xl
 • 85F/L
 • 85f/xl
 • 85g/2xl
 • 85G/L
 • 85g/xl
 • 90 B
 • 90 C
 • 90 D
 • 90 E
 • 90 F
 • 90d/2xl
 • 90d/3xl
 • 90D/XL
 • 90e/2xl
 • 90e/3xl
 • 90E/XL
 • 90f/2xl
 • 90f/3xl
 • 90F/XL
 • 95 B
 • 95 C
 • 95 D
 • 95 E
 • 95 F
 • 95D/2XL
 • 95D/XL
 • 95E/2XL
 • 95E/XL
 • 95F/XL
 • 95F/XXL
 • l
 • L/M
 • L/S
 • l/xl
 • L/XXL
 • m
 • M/L
 • M/S
 • M/XL
 • s
 • S/L
 • s/m
 • S/XL
 • Uniwersalny
 • xl
 • XL/L
 • XL/M
 • XL/S
 • XL/XXL
 • xs
 • XXL
 • XXL/L
 • XXL/M
 • XXL/XXXL
 • XXXL
 • XXXL/L
 • XXXL/M
 • XXXL/XL
 • XXXL/XXL
 • XXXL/XXXXL
 • XXXXL
 • XXXXL/XXL
 • XXXXXL
 • XXXXXL/XL
 • XXXXXL/XXXL
 • XXXXXL/XXXXXXL
Atrybut
ROZMIARY DZIECIĘCE
 • 10 LAT
 • 10 LAT
 • 12 LAT
 • 12 LAT
 • 12-18 MIESIĘCY
 • 12-24 MIESIĄCE
 • 14 LAT
 • 18-24 MIESIĄCE
 • 2 LATA
 • 2-3 LATA
 • 3 LATA
 • 4 LATA
 • 4-5 LAT
 • 5 LAT
 • 6 LAT
 • 6-12 MIESIĘCY
 • 7 LAT
 • 8 LAT
 • L 10-11 LAT
 • M 8-9 LAT
 • S 6-7 LAT
 • XL 12-13 LAT
 • XS 4-5 LAT
 • XS 4-5 LAT
 • XXL 13 LAT
Atrybut
ROZMIARY OBUWIA
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 37,5
 • 38
 • 38,5
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • M 7-8 GAP
 • S 5-6 GAP
Atrybut
ROZMIARY SPODNI
 • 30X30
 • 32X30
 • 32X32
 • 34X32
Dodatkowe
 • Promocje
 • Nowości
 • Najlepiej sprzedawane
 • Wyprzedaże

Ostatnie Posty

 • Jak dobrać rozmiar biustonosza? 2014-03-20 12:40:49 Biustonosze to element garderoby, dzięki któremu, jeśli wybierzemy właściwy, biust jest odpowiednio wyeksponowany. Ich rola nie ogranicza się...
 • Bielizna damska 2014-03-20 12:28:51 Bielizna damska jest obecnie podstawą stroju praktycznie wszystkich kobiet. Chyba każda kobieta nosi biustonosz oraz majtki . Na rynku...
 • Sexowne legginsy i rurki - czy dla każdego ? 2013-12-24 13:10:43 Śmiało można stwierdzić, że legginsy i rurki wdarły się już chyba w każdy zakątek świata. Na ulicach królują różne wzory, kolory i fasony....
 • Zimowe stylizacje 2013/2014 2013-12-17 11:54:08   Zimowy okres kojarzy się ludziom z ponurymi barwami i chłodem. Otulamy się wtedy w wielkie płaszcze, wygodne buty i niepostrzeżenie...
 • Dlaczego kobiety kochają buty? 2013-07-28 11:55:02   Na długo przed nazwiskami takimi jak: Christian Louboutin, buty były obiektem pożądania dla kobiet. Ostatnio jednak okazało się, że stanowią...
wyświetl wszystkie
//